පි.බි.දයාරත්න                                           නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්)                 පළාත් සැලසුම් හා මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත

ඉදිරි දැක්ම 

ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා  ඵලදායි පළාත් සංවර්ධන සැලසුම්කරණයක්

 මෙහෙවර

පළාතේ සමස්ත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ සැලසුම්කරණය, ප්‍රගති පාලනයහා ඇගයීම, අංග සම්පූර්ණ දත්ත පද්ධතිය, අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ, විදේශව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය, පළාතේ සංවර්ධන සැලසුම් අංශ මනාව මෙහෙයවීම සියලුපාර්ශවකරුවන්ගේ මනා සහභාගිත්වයෙන්, විනිවිදභාවයෙන් හා සමතාවයෙන් ක්‍රියාවටනංවමින් ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට අඛණ්ඩව දායකවීම.

 

නිවේදන

උතුරු මැද පළාතේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විස්තර මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කර ඇත මේ පිළිබඳ යම් ගැටළුවක් තිබේ නම් පළාත් සභා කාර්යාලයට අභියාචනයක් මගින් දැනුම් දෙන්න


සැලසුම් හා මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශයක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඒ සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණකරුවන් බඳවා ගෙන ඇත. මෙම අංශය මගින් පළාක් වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.


images.jpg - 5.53 kbඋතුරු මැද පළාතේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ලැයිස්තුව